Background

The Blog

Ẩn dụ và xây dựng thương hiệu

Ẩn dụ và xây dựng thương hiệu

Trong xây dựng thương hiệu, ẩn dụ hay so sánh đều cho cảm nhận trực giác về sự tương đồng. Ẩn dụ có thể tạo ra hiệu quả ở cả cấp độ tư duy lẫn cảm xúc nên chúng rất quan trọng đối với thương hiệu và truyền thông thương hiệu.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM