Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn - P2

Bộ nhân diện thương hiệu bao gồm logo, ấn phẩm brochure, business card,… là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho một công ty, tổ chức, doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình. Việc tạo ra một thiết kế đặc trưng và sáng tạo quả là một bài toán khó đối với các nhà thiết kế đồ họa.

Sau Phần 1 của 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn, Lebrand xin tiếp tục gửi tới các bộ nhận diện thương hiệu đẹp và sáng tạo.

Visota bởi Anton Peretyaka

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Soydemir Law Office

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Bundstar Media bởi John YU

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

3Five Media bởi Victor Malin

3Five Media 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

3Five Media 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Barba Bird bởi Dawid Cmok

Barba Bird 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Barba Bird 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Barba Bird 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Barba Bird 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Skillflow bởi Mateusz Tatara

Skillflow 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Skillflow 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Platform bởi Max Pirsky

Platform 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Platform 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Platform 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Suzi Zutic Jewels bởi Maurizio Pagnozzi

Suzi Zutic Jewels 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Suzi Zutic Jewels 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Suzi Zutic Jewels 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Haqqi Tours bởi David Mubien

Haqqi Tours 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Haqqi Tours 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Operatyw bởi Adam Rozmus

Operatyw 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơnOperatyw 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Strata bởi Vitaly Stepanenko

Strata 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Strata 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Strata 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Pixel Awards bởi Florence Libbrecht

Pixel Awards 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơnPixel Awards 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Pixel Awards 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Magnom bởi Ali Naguib

Magnom 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Magnom 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Magnom 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Minimal Brainstormers – A Retro Gothic Brand bởi Ali Naguib

Minimal Brainstormers – A Retro Gothic Brand 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Minimal Brainstormers – A Retro Gothic Brand 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Minimal Brainstormers – A Retro Gothic Brand 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Designs

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM