Background

The Blog

We are willing to take the best services for you.

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn - P1

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, ấn phẩm brochure, business card,… là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho một công ty, tổ chức, doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình. Việc tạo ra một thiết kế đặc trưng và sáng tạo quả là một bài toán khó đối với các nhà thiết kế đồ họa.

25 mẫu nhận diện thương hiệu dưới đây quả thật là những ý tưởng độc đáo cho câu chuyện của các thương hiệu.

Christian Vizcarra Brand bởi Christian Vizcarra Cabrera

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Allure Digital bởi Prashanth Murali

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn

Technoelectric Corporate Identity bởi Vlad Vladulescu

Nhận diện thương hiệu Technoelectric Corporate Identity bởi Vlad Vladulescu

Nhận diện thương hiệu Technoelectric Corporate Identity bởi Vlad Vladulescu

Nhận diện thương hiệu Technoelectric Corporate Identity bởi Vlad Vladulescu

Steve’s Home Improvement LLC bởi Mark Brown

Nhận diện thương hiệu Steve’s Home Improvement LLC bởi Mark Brown

Nhận diện thương hiệu Steve’s Home Improvement LLC bởi Mark Brown

Nhận diện thương hiệu Steve’s Home Improvement LLC bởi Mark Brown

Enhanced Drillingy bởi Tom Emil Olsen

Thiết kế nhận diện thương hiệu Enhanced Drillingy bởi Tom Emil Olsen

Thiết kế nhận diện thương hiệu Enhanced Drillingy bởi Tom Emil Olsen

Thiết kế nhận diện thương hiệu Enhanced Drillingy bởi Tom Emil Olsen

Wizards Agency bởi Karol Kos

Thiết kế nhận diện thương hiệu Wizards Agency bởi Karol Kos

Thiết kế nhận diện thương hiệu Wizards Agency bởi Karol Kos

Thiết kế nhận diện thương hiệu Wizards Agency bởi Karol Kos

Bauru United for Games (BUG) bởi Luiza Marcondes

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bauru United for Games (BUG) bởi Luiza Marcondes

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bauru United for Games (BUG) bởi Luiza Marcondes

Thiết kế nhận diện thương hiệu Bauru United for Games (BUG) bởi Luiza Marcondes

OnMedia Collaterals bởi Donn Rae Chua

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu OnMedia Collaterals bởi Donn Rae Chua

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu OnMedia Collaterals bởi Donn Rae Chua

Swedish Handicraft Societies bởi Snask

Thiết kế nhận diện thương hiệu Swedish Handicraft Societies bởi Snask

Thiết kế nhận diện thương hiệu Swedish Handicraft Societies bởi Snask

Thiết kế nhận diện thương hiệu Swedish Handicraft Societies bởi Snask

Tom Reid’s Bookstore bởi Sebastian Bednarek

Thiết kế nhận diện thương hiệu Tom Reid’s Bookstore bởi Sebastian Bednarek

Thiết kế nhận diện thương hiệu Tom Reid’s Bookstore bởi Sebastian Bednarek

Thiết kế nhận diện thương hiệu Tom Reid’s Bookstore bởi Sebastian Bednarek

SMG bởi Tansel Turunz

Thiết kế nhận diện thương hiệu SMG bởi Tansel Turunz
Thiết kế nhận diện thương hiệu SMG bởi Tansel Turunz
Nguồn: Designs

Bài viết khác