Background

The Blog

Thương hiệu cảm xúc

Thương hiệu cảm xúc

Khả năng tồn tại hoặc phát triển của thương hiệu trong môi trường mới này phụ thuộc vào sự sẵn sàng của thương hiệu khi đáp ứng kỳ vọng của những người được định hướng bởi Twitter, Facebook...

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM