Background

The Blog

Thương hiệu Start-up – cái nết cảm ơn cái đẹp

Thương hiệu Start-up – cái nết cảm ơn cái đẹp

Đối với việc xây dựng thương hiệu ngày nay cái nết không hề thoái và cái đẹp cũng chẳng có ý định lên ngôi một mình. Cả hai đều cần cho nhau. Cái đẹp giúp khách hàng biết mà đến với thương hiệu. Còn cái nết giúp khách hàng ở lại với thương hiệu.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM