Background

The Blog

Thế nào là định giá thương hiệu

Thế nào là định giá thương hiệu

Mặc dù các phương pháp đánh giá hình ảnh đã được thừa nhận rộng rãi trong giới quản lý tài chính tại doanh nghiệp, vẫn có quá ít tiêu chuẩn về đánh giá hình ảnh thương hiệu ngoài một số thử nghiệm nhất định.

Xem thêm

Address

195 Phan Văn Hân, Phường 17
Quận Bình Thạnh, TP HCM