Background

The Blog

Victorinox – Phận mỏng, phúc dày

Victorinox – Phận mỏng, phúc dày

Bài học mà Victorinox để đời cho thế giới thương hiệu là kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng. Victorinox thuộc diện những thương hiệu vươn tới đỉnh cao danh giá nhưng đồng thời cũng bị sa xuống vực thẳm khủng hoảng.

Xem thêm

Address

53 Nguyen Cuu Van Str., W.17
Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam